• පිළිබඳව

අපගේ සමාගම 5G යුගයේ සංවර්ධනය හා ස්මාර්ට් උපකරණ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම හා නිෂ්පාදනය කිරීම සමඟ ඒකාබද්ධව අඛණ්ඩ නවෝත්පාදන හා දියුණුව යන සංකල්පයට අනුකූල වේ. වසර 20 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති මූලික පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කණ්ඩායමක් ගුණාත්මක පරීක්ෂණ කාමරයක් සහ ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කාමරයක් පිහිටුවා ඇත.

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න